skip to Main Content
02-361-4041 admin@td-mark.com
   
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

ใบสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน

เครื่องหมาย (*) ต้องทำการใส่ข้อมูล

ไฟล์ Resume(*)(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


ขั้นตอนการขอฝึกงานภาคฤดูร้อน

1. นิสิต-นักศึกษาที่สนใจขอฝึกงานภาคฤดูร้อน ให้ดำเนินการสมัครผ่านและแนบ RESUME ส่งมายังบริษัทฯ
2. หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์ นิสิต-นักศึกษา ส่ง Resume และ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน(สถานศึกษาของนิสิต-นักศึกษาต้องจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานกภาคฤดูร้อน พร้อมแนบรายชื่อ และประวัตินิสิต-นักศึกษาที่จะเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน) มายังบริษัท ในกรณีที่นิสิต-นักศึกษาไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ เว็บไซต์ อีเมล์ หรือ ไลน์ แอพพลิเคชั่น
3. บริษัทฯ พิจารณาการรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน
4. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาตอบรับนิสิต-นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
4.1 ตอบรับ เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
4.2 ปฏิเสธ การรับเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
5. กรณีตอบรับ ให้สถานศึกษาจัดทำหนังสือส่งตัวนิสิต-นักศึกษาออกฝึกงานภาคฤดูร้อน พร้อมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกงานภาคฤดูร้อนให้กับทางบริษัทฯ

สิ่งที่ทางบริษัทฯ สามารถจัดเตรียมสำหรับนิสิต-นักศึกษา
1. ที่พักภายในฟาร์ม                        2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. อาหารฟรี 3 มื้อ                         4. เบี้ยเลี้ยง (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้)

Back To Top