skip to Main Content
02-361-4041 admin@td-mark.com
   

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์และการผลิตแม่พันธุ์สองสายเดนมาร์ค

จนเป็นที่ยอมรับทางด้านประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของแม่พันธุ์ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

3 ทศวรรษ แห่งความสำเร็จ

ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง

ผู้นำทางด้านทางผลิตและจำหน่ายสุกรแม่พันธุ์สองสายเดนมาร์คของประเทศไทย

ความสำเร็จแห่งการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตสุกรแม่พันธุ์สายพันธุ์เดนมาร์คของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 30 ปี หรือ 3 ทศวรรษ บริษัทฯมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสุกร ทักษะ ความรู้ และความสามารถในระดับสูงที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการผสมพันธุ์ วางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสุกร อาหารสัตว์ ตลอดจนการจำหน่ายสุกรที่มีคุณภาพส่งตรงถึงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสุกรสายพันธุ์แท้
จากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับ
อัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูง
อัตราการแลกเนื้อต่ำ
คุณภาพซากที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงมาก-มันน้อย
มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานที่ดีเยี่ยม
สุกรที่นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก โดยปลอดจากโรคติดต่อทุกชนิด

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “บริษัท พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค จำกัด” และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ลงทุนในกิจการฟาร์มสุกร ณ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อขยายการผลิต สุกรแม่พันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในปีเดียวกันก็ได้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 นั้น ทางบริษัทฯ ได้จดทะเบียนใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 76 ล้านบาท ในนามของ

“บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด”

ปัจจุบัน บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ได้ดำเนินการนำเข้าและผลิตสุกรแม่พันธุ์ สายพันธุ์ประเทศเดนมาร์ก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารบางนาธานี ชั้น 17 ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ฟาร์มของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
D-MARK 1 : อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
D-MARK 2 : อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนและนโยบายทางการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทฯทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสุกรแม่พันธุ์ “สายพันธุ์เดนมาร์ค” ของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสุกรแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ผลิตสุกรแม่พันธุ์ “สายพันธุ์เดนมาร์ค” เพื่อนำเสนอแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพให้แก่ “ลูกค้า” พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตตามนโยบาย และยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการ ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคมให้ยืนหยัดและเคียงคู่สืบต่อไป

โครงสร้างองค์กร

ผังการบริหารงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณค่าองค์กร

TD-MARK VALUE ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการทำงาน

Back To Top