skip to Main Content
02-361-4041 admin@td-mark.com
   
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

ใบสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา

เครื่องหมาย (*) ต้องทำการใส่ข้อมูล

เอกสารฝึกงาน(*)(อับโหลดไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)


ขั้นตอนการขอฝึกงานสหกิจศึกษา
1. นิสิต-นักศึกษาที่สนใจขอฝึกงานสหกิจศึกษา ให้ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์
2. หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์ นิสิต-นักศึกษา ส่ง Resume และ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา(สถานศึกษาของนิสิต-นักศึกษาต้องจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา พร้อมแนบรายชื่อ และประวัตินิสิต-นักศึกษาที่จะเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา) มายังบริษัท ในกรณีที่นิสิต-นักศึกษาไม่ได้อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ เว็บไซต์ อีเมล์ หรือ ไลน์ แอพพลิเคชั่น
3. บริษัทฯ พิจารณาการรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา
4. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาตอบรับนิสิต-นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา
4.1 ตอบรับ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา
4.2 ปฏิเสธ การรับเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา
5. กรณีตอบรับ ให้สถานศึกษาจัดทำหนังสือส่งตัวนิสิต-นักศึกษาออกฝึกงานสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกงานสหกิจศึกษาให้กับทางบริษัทฯ

สิ่งที่ทางบริษัทฯ สามารถจัดเตรียมสำหรับนิสิต-นักศึกษา
1. ที่พักภายในฟาร์ม                2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. อาหารฟรี 3 มื้อ                 4. เบี้ยเลี้ยง (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้)

Back To Top